magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» A polgári természetőrökről
A polgári természetőrökről
 

A polgári természetőr szolgálat

Az ANPI Igazagtóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkáját polgári természetőrök segítik. A munkájuk önkéntes, és bizonyos feltételkhez kötött. 

Polgári természetőrként lehetőség van a Természetvédelmi Őrszolgálat munkájának közelebbről történő megismerésére, változatos és érdekes feladatuk ellátásának támogatása során.

Polgári természetőrnek bárki jelentkezhet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címén:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
tel: 48/506-000
e-mail: info.anp@t-online.hu

 

Polgári természetőr jelvény 

 

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet - a polgári természetőrökről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 66. §-ának (3) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet célja, hogy - a Tvt. rendelkezéseivel összhangban - a polgári természetőrök tevékenységének feltételeit, feladatai ellátásának alapvető szabályait meghatározza.

(2) A polgári természetőr önként vállalt - díjazás nélküli - feladatának ellátásával a nemzeti park igazgatóság vagy természetvédelmi igazgatóság (a továbbiakban együtt: igazgatóság), továbbá a települési önkormányzat természetvédelmi közfeladatát, így különösen őrszolgálati és tájékoztató munkáját segíti.


A polgári természetőr feladatainak ellátása
2. § (1) A polgári természetőr az igazgatóság, valamint a települési önkormányzat természetvédelmi őrzési tevékenységét a Természetvédelmi Őrszolgálat őrzési feladataiban való közreműködéssel és önálló szolgálattal segítheti.

(2) A polgári természetőr feladatát az igazgatóság, vagy helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat által kijelölt munkatársának irányításával - önálló szolgálat esetében legalább három fős - csoportban látja el. A polgári természetőr csoportot az igazgatóság, illetve a települési önkormányzat kijelölt munkatársa által megbízott csoportvezető vezeti.

(3) A polgári természetőrök részletes feladatait, irányításuk, ellenőrzésük rendjét a polgári természetőr és az igazgatóság, vagy helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat közötti, határozott időtartamra kötött megállapodásban kell meghatározni. A polgári természetőr feladatának ellátását csak a megállapodásban meghatározott időpont után kezdheti meg.


3. § (1) A polgári természetőr a feladata ellátása során köteles

a) szolgálati jelvényét és igazolványát magánál tartani;

b) fellépése során határozottan és udvariasan eljárni;

c) a védett természeti területre látogatók figyelmét - szükség esetén - felhívni a természetvédelem szabályainak megtartására, számukra tájékoztatást adni,

d) figyelmeztetésre, valamint a távozásra történő felszólításra [Tvt. 66. § (2) bekezdés c) pont] vonatkozó jogosítványa gyakorlása előtt polgári természetőri minőségét az érintettel közölni, magát szolgálati igazolványa felmutatásával igazolni;

e) az észlelt jogellenes helyzetet vagy cselekményt, továbbá a védett természeti érték vagy terület veszélyeztetettségét vagy károsodását az igazgatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

(2) A polgári természetőr a természet védelmével kapcsolatos szabályok megsértésének észlelésekor - szolgálati feladatainak ellátásán kívül is - jogosult a Tvt. 66. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogait gyakorolni.

(3) A kizárólag honvédelmi célokat szolgáló és honvédelmi szervek vagyonkezelésében álló védett természeti területre történő belépéshez a polgári természetőrnek a vagyonkezelő szerv engedélyét - az igazgatóság, illetve helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat útján - előzetesen be kell szereznie.


4. § (1) Polgári természetőr az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki

a) legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy

b) legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és polgári természetőri ismeretekből sikeres vizsgát tett, továbbá

c) nem esik az 5. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alá,

d) a polgári természetvédelmi feladatok rendszeres - legalább évi két alkalommal, szervezett formában és díjazás nélkül történő - ellátását a megállapodásban [2. § (3) bekezdés] vállalja, abban nyilatkozik arról is, hogy a megállapodás megkötését megelőző két éven belül természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt nem marasztalták el, illetve természetvédelmi bírsággal nem sújtották, és ennek ellenőrzéséhez, továbbá a megállapodásban szereplő adatainak az igazgatóság, illetve a Minisztérium által történő kezeléséhez hozzájárul.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú végzettség körét a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti végzettséggel rendelkező személynek nem kell polgári természetőri ismeretekből vizsgát tennie.

(4) Aki az e rendelet hatálybalépésekor a Magyar Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Szolgálatának tagja volt - kérelmére - mentesül az (1) bekezdés b) pontjaiban meghatározott végzettségi feltétel alól, de polgári természetőri vizsgát köteles tenni.


5. § (1) Nem köthető megállapodás:

a) az igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának, önkormányzat természetvédelmi őrszolgálatának a tagjával, továbbá az önkormányzati természetvédelmi őrrel,

b) azzal, aki a polgári természetőri feladatok rendszeres és szervezett ellátására egészségügyi okból alkalmatlan.

(2) Az igazgatóság, illetve helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat azzal a személlyel köthet megállapodást, aki a 4. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.


6. § (1) A polgári természetőri vizsga természetvédelmi és jogi ismeretekből áll. A vizsga tananyagát a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) állítja össze, és az igazgatóság a polgári természetőrnek jelentkező személy kérésére rendelkezésére bocsátja.

(2) A polgári természetőri vizsgára az a személy bocsátható, aki az igazgatóság által - évente egy alkalommal - szervezett polgári természetőri tanfolyamon részt vett.

(3) A vizsgát az igazgatóság által felkért háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, melynek két tagja az igazgatóság hatósági feladatokat ellátó munkatársa.

(4) A sikeres vizsgáról az igazgatóság igazolást állít ki.

(5) Ha a jelentkező két alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor a második sikertelen vizsgát követő 1 éven belül ismételt vizsgát nem tehet.

(6) A polgári természetőrnek rendszeresen - legalább 3 évente - továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzésen való részvétel igazolása a határozott idejű megállapodás [2. § (3) bekezdés] ismételt megkötésének, a 4. §-ban foglaltakon túlmenő feltétele.


7. § (1) A polgári természetőrökről az igazgatóság, helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat, illetve 7. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a Minisztérium nyilvántartást vezet.

(2) Ha az igazgatóság, vagy helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat a megállapodást megköti, a polgári természetőr számára - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - arcképes és sorszámozott igazolványt, valamint az igazolvány számával megegyező sorszámú polgári természetőr jelvényt bocsát rendelkezésre.

(3) A szolgálati igazolványban meg kell határozni azt a területet, ahol a polgári természetőr a Tvt.-ben meghatározott jogait gyakorolja.

(4) Több igazgatóság illetékességi területén található országos jelentőségű védett természeti területre szóló polgári természetőri igazolványt - az igazgatóságokkal kötött megállapodások és az igazgatóságok javaslata alapján - a Minisztérium kiállíthat, ha a polgári természetőr legalább 5 évet a természetvédelemmel kapcsolatos szakterületen töltött el, és felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az arcképes és számozott igazolványt, valamint az igazolvány számával megegyező sorszámú polgári természetőr jelvényt a Minisztérium bocsátja a polgári természetőr rendelkezésére.

(6) A polgári természetőri igazolvány és jelvény leírását a rendelet melléklete tartalmazza.


8. § (1) A polgári természetőr megállapodás szerinti megbízása megszűnik, ha

a) a polgári természetőrre vonatkozó bármely feltétel megszűnik, illetőleg valamely kizáró feltétel bekövetkezik;

b) vállalt feladatát [4. § (1) bekezdés d) pont] 1 éven át nem gyakorolja, illetőleg a polgári természetőri megbízatásáról lemond;

c) feladatai ellátására egészségügyi okból alkalmatlanná válik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt megszűnés vagy a polgári természetőr halála esetén az (1) bekezdésben meghatározott ok, illetve a halál bekövetkeztétől számított 30 napon belül a polgári természetőr szolgálati igazolványát és jelvényét az azt kiállító szerv részére vissza kell szolgáltatni.
 

   
 
2021. 01. 06. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás