magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Egyéb védelmi kategóriák » Natura2000 » Natura 2000 területek fenntartási tervei » Elfogadott tervek » HUAN20005 Szuha-völgy
HUAN20005 Szuha-völgy
 
HUAN20005 SZUHA-VÖLGY – kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
 
A Szuha-völgy (HUAN20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve
INNEN (PDF formátum) letölthető.
 
 
 
A HUAN20005 Szuha-völgy Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészített, rövid tájékoztató kiadvány  innen letölthető.
 
 
Érintett települések
 • Alsószuha,
 • Dövény,
 • Felsőkelecsény,
 • Felsőnyárád,
 • Gömörszőlős,
 • Izsófalva,
 • Jákfalva,
 • Kelemér,
 • Kurityán,
 • Múcsony,
 • Ragály,
 • Szuhafő,
 • Trizs,
 • Zádorfalva,
 • Zubogy
 
 
 
Érintett helyrajzi számok
A teljes helyrajzi szám lista az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben olvasható.
 
 
 
 
A terület térképi lehatárolása
 
 
 
 
 
Természeti adottságok, természeti értékek
A felszín több mint kétharmadát pliocén agyagos, homokos üledékek fedik, ezeken kívül oligocén homokkő, márga és miocén vulkáni tufa található a felszín közelében. A területen jellemző talajtípusok az agyagbemosódásos barna erdőtalajok. Az éghajlat itt mérsékelten hűvös, majdnem hűvös, mérsékelten száraz, de a nedves típus határán. Nem sokkal van 1800 alatt a napfényes órák száma évente. Az évi csapadékmennyiség az északi területen 630 mm-nél több, de délen nem éri el a 600 mm-t. Az évi középhőmérséklet 8,5 és 9,2 °C közötti.
A kistáj legnagyobb kiterjedésű zonális társulása a cseres-tölgyes, amelynek északon a mezofil változata is kialakult. Az Aggtelektől délre eső tölgyesekbe hegyvidéki fajok is lehúzódtak a magasabban fekvő területekről. Kis területen, de előfordul még a gyertyános-tölgyes is a kistáj egy részén. Jelentősek az ÉNy–DK-i völgyekben kialakult égeresek, melyekben a környék montán fajai sűrűsödnek össze (szőrös nyír – Betula pubescens, füles fűz - Salix aurita, bókoló gyömbérgyökér – Geum rivale). A völgyek állandóan nedves-vizenyős fátlan társulásai meglepően gazdag flórájúak. Magassásos mocsárréten fordul elő az északi sás (Carex hartmannii), a mocsári csorbóka (Sonchus palustris), a szélelevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), a szibériai nőszirom (Iris sibirica). A településekkel sűrűn tagolt tájhoz hozzátartozik a gyepterületek nagy mérete, a korábban szőlő, gyümölcsös termőhelyek gazdag növényvilága. A sokrétű flórából kiemelhető a fehéres zsnót (Chaecytisus albus), a nagy pacsirtafű (Polygala major), sárga és árlevelű len (Linum flavum és L. tenuifolium) és a számos orchidea (Orchis militaris, O. tridentata, O morio, O. purpurea) előfordulása. A kistájban találhatók a Keleméri Mohosok néven ismert tőzegmohalápok. Jégkorszaki maradványfajaik a térség ritkaságai között ismertek (gyapjasmagvú sás – Carex lasiocarpa, tarajos pajzsika – Dryopteris cristata, hüvelyes gyapjúsás – Eriophorum vaginatum).  Telepített erdei közül legnagyobb arányú az akác kiterjedése, de gyakoriak az erdeifenyő- és vöröstölgy-ültetvények is.
 
 
 
Területhasználati mód, környezeti terhelés
A site kevesebb mint 1%-a üzemtervezett erdő – elsősorban folyó menti galériaerdők.
A területen 5 vadásztársaság van jelen: Galgóc VT, Sajókazai Sólyom VT, Gömöri Vad VT, Alsó-gömöri Nagyvadas VT, 651810 VT.
A terület háromnegyed része érzékeny természeti terület és kb. 30%-a ex lege védett láp.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésben van kb. 60 ha. Az értékes harisos élőhelyként is szolgáló gyepek egy részét az MTÉT és AKG előírásoknak megfelelően kaszálják, valamint legeltetik. Problémát jelent az égetés, a túltartott vadállomány túrása, a beszántás és a túllegeltetés, valamint a völgy teljes szakaszán az inváziós növények elsősorban a Solidago spp. jelenléte. A területen gyakoriak a falopások, gyepbeszántások.
A területre jelentős hatással lévő bányák, bányatelkek: Felsőnyárád: szén; Izsófalva: szén; Kurityán: szén; Múcsony: szén
 
 
 
Natura 2000-es jelölő élőhelyek:
 • Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7230
 • Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0
 • Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6430
 • Pannon cseres-tölgyesek 91M0
 • Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510
 • Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 91G0
 • Tőzegmohás lápok és ingólápok 7140
 • Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440
 
 
 
Egyéb Natura 2000-es élőhely
 • Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6410
 
 
 
Natura 2000-es jelölő fajok:
 • balogcsiga (Vertigo angustior),
 • tompa folyamkagyló (Unio crassus),
 • díszes tarkalepke (Euphydryas maturna),
 • nagy tűzlepke (Lycaena dispar),
 • csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria),
 • vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius),
 • díszes légivadász (Coenagrion ornatum),
 • vágócsík (Cobitis taenia),
 • homoki küllő (Gobio kessleri),
 • szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus),
 • Petényi-márna (Barbus meridionalis),
 • vöröshasú unka (Bombina bombina),
 • magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii),
 • nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus),
 • nagyfülű denevér (Myotis bechsteini),
 • csonkafülű denevér (Myotis emarginatus),
 • nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum),
 • hegyesorrú denevér (Myotis blythii),
 • kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros),
 • közönséges denevér (Myotis myotis)
 
 
 
Egyéb Natura 2000-es fajok:
 • hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)
 • sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)
 • nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
 • réti csík (Misgurnus fossilis)
 • balin (Aspius aspius)
 • halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
 • közönséges hód (Castor fiber)
 • európai vidra (Lutra lutra)
 
 
 
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Pályázatok elbírálásánál előnyt, többlet kifizetést, vagy plusz pontot jelent a Natura 2000 terület a következő jogszabályokban található támogatási jogcímek esetén:
 • 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 gyepterületek (rét, legelő) földhasználói 38 euró/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet kötelező érvényű előírásainak betartásáért.)
 • 5/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 • 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 • 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (Ezen jogcím esetében a támogatás igénybevételére jogosult területek meghatározásában is az egyik fontos szempont, hogy az adott terület a Natura 2000 hálózat része.)
 • 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
 • 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőkörnyezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók 40-200 euro/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a jóváhagyott erdőtervében meghatározott feladatok elvégzéséért.)
 • 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • (Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott Natura 2000 területegységre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.)
 
 
 
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
 • A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok – Petényi-márna (Barbus meridionalis petenyi), díszes légivadász (Coenagrion ornatum), csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), hegyesorrú denevér (Myotis blythii), vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) – és élőhelytípusok (Sík- és dombvidéki kaszálórétek 6510, Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 6440, tőzegmohás lápok és ingólápok 7140, hidrofil magaskórós szegélytársulások 6430, égeres, kőrises, puhafás ligeterdők 91E0) kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
 • A magaskórós szegélytársulások megőrzése érdekében azok zavartalanságának biztosítása, illetve esetenkénti kaszálása szükséges.
 • A Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei esetében a zavartabb állományokban az invázív vagy gyomfajok visszaszorítása érdekében évenkénti kaszálás, illetve esetenként szelektív cserjeirtás végzése szükséges az állapotuk javítása érdekében. A természetközeli állapotú állományokban a zavartalanság biztosítása szükséges.
 • A sík- és dombvidéki kaszálóréteken évenkénti kaszálás végzése szükséges, illetve a degradálódott állományokban ezt szükség esetén szelektív cserjeirtás előzze meg. A legeltetés ezeken az élőhelyeken mellőzendő.
 • A tőzegmohás lápok megőrzése érdekében a terület változásait nyomon kell követni.
 • A Kis-Mohos-tó és a Nagy-Mohos-tó körüli lag-zóna megfelelő időközönként kitisztítandó.
 • A lápokon nád terjedése monitorozandó és nagy mértékű terjedés esetén a nád betaposással visszaszorítandó.
 • A Kis-Mohos-tó és a Nagy-Mohos-tó körül található erdők a mikroklíma biztosítása érdekében megőrzendők.
 • A Szuha- és a Csörgős-patakot kísérő természetközeli állapotú ligeterdő maradványok fennmaradása érdekében a zavartalanság biztosítása szükséges.
 • Minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében szükséges a szálláshelyek zavartalanságának biztosítása a és a kedvező adottságok (pl. megfelelő méretű berepülőnyílások, héjazat) fenntartása. Szaporodási időszakban minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében az épületek díszkivilágítása mellőzendő.
 • A lehető legnagyobb számban meghagyandók az erdőkben a denevérek számára alkalmas odvas fák.
 • A Petényi-márna állományok fennmaradása érdekében természetközeli állapotú, gyorsabb folyású vízfolyás-szakaszok fenntartása szükséges, amelyeken a hosszirányú átjárhatóság biztosított. Szintén szükséges a vízfolyások menti kísérő fás vegetáció fennmaradása, a kisvízi meder szélén is. Ahol ez hiányzik, ott őshonos fajokból (elsősorban füzekből, mézgás égerből) álló ligetet szükséges hagyni felnőni, szükség esetén telepíteni. Haltelepítés csak indokolt esetben végezhető, s akkor is csak őshonos, a víztérre jellemző halfajok telepíthetők.
 • A díszes légivadász állományának megőrzéséhez lassú folyású, vízinövényzettel gazdagon benőtt vízfolyás-szakaszokat szükséges fenntartani.
 • A vérfű hangyaboglárka állományok fennmaradása érdekében a vérfüves üde gyepek kaszálással történő fenntartása szükséges. A kaszálást ezeken a gyepeken legalább részben ki szükséges tolni nyár végéig, vagy a gyep egy részét kaszálatlanul szükséges hagyni.
 • Az antropogén hatásra kialakuló gyakori tűzeseteket megelőzendők.
 • A prioritást jelentő fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.
 
 
 
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül:
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
 • A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 • Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
 • A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet
 • A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 96/2011. (X. 17.) VM rendelet
 • A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
 • A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
 • A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 • A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
 • A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
 • A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet
 
 
 
 
Információkérés és kaszálás-bejelentés
A Natura2000 területek esetén a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: 48/506-000; Fax: 48/506-001,
e-mail: info.anp@t-online.hu,
honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu
 
 
 
 
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel:46/517-302; Fax: 46/517-399
e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu,
honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
 
 
 
Kapcsolódó linkek:
 
www.natura2000.hu
www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
www.mvh.gov.hu
jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149028.617506
 
 
   
 
2021. 11. 04. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás