magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Egyéb védelmi kategóriák » Natura2000 » Natura 2000 területek fenntartási tervei » Elfogadott tervek » HUBN20077 Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek
HUBN20077 Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek
 
HUBN20077 ERDŐBÉNYEI-OLASZLISZKAI MAGYAR NŐSZIRMOS SZTYEPPRÉTEK – kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
 
Az Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek (HUBN20077) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve INNEN (PDF formátum) letölthető.
 
Érintett település
Érintett helyrajzi számok
A terület térképi lehatárolása
Természeti adottságok, természeti értékek
Területhasználati mód, környezeti terhelés
Natura 2000-es jelölő élőhelyek
Natura 2000-es jelölő faj
Egyéb Natura 2000-es fajok
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül
A HUBN20077 Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek Natura 2000 terület fenntartási terve
Információkérés és kaszálás-bejelentés
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
Kapcsolódó linkek
 
 
A HUBN20077 Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészített, rövid tájékoztató kiadvány innen letölthető.
 
 
Érintett település
 • Erdőbénye
 
 
 
Érintett helyrajzi számok
086/7, 086/21, 086/22, 086/23, 086/25, 086/26, 086/27, 086/28, 086/31, 086/34, 086/40, 086/41, 086/42, 086/43, 086/45, 086/46, 088/1, 088/20, 088/22
 
 
 
A terület térképi lehatárolása
 
 
 
 
 
Természeti adottságok, természeti értékek
A terület az Erdőbénye-Olaszliszka műúttól északra, a Cigány-hegy déli oldalán terül el, Hegyalja kistáj része.
Kőzettanilag a Szerencsi Riolittufa Formáció Abaújszántó tagozatához sorolt riolittufa építi fel, melyen agyagbemosódásos barna erdőtalajt találunk. A hegylábfelszíneken kismértékben agyagos-lösz és rajta képződött barna erdőtalaj jellemző.
Klímája mérsékelten meleg–mérsékelten száraz, éghajlata szubkontinentális. Az évi napfénytartam 1850-1900 óra, az évi középhőmérséklet 9,6-9,9 °C. Évente mintegy 620 mm csapadék hullik.
Vízfolyások nem találhatók a területen, de a Bényei-patak vízgyűjtőjéhez tartozik.
Az erdőbényei Cigány-hegy déli meleg oldalát szubkontinentális peripannon cserjések (40A0) és szubpannon sztyeprétek (6240) borítják. Foltokban megjelennek a bokorerdők degradált változatai, valamint a hegylábi lösztölgyesek maradványai is.
Növényföldrajzilag a terület a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum), északi-középhegységi flóravidék (Matricum), Tokajense flórajáráshoz tartozik. Délről az Alföld felől pannon, mediterrán és szubmediterrán növényföldrajzi hatások érik.
A sztyepplejtők jellegzetes faja a pannon endemizmusként ismert magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica), a hegyi- és leánykökörcsin (Pulsatilla montana, P. grandis), a fehéres zanót (Chamaecytisus albus). Hatalmas foltokat képez a hosszúlevelű és a csinos árvalányhaj (Stipa tirsa és S. pulcherrima).
A hegylábi szivárgó vizes területeken kb. 100 töves állománya él a szibériai nősziromnak (Iris sibirica) és megtalálható ezeken a nedves réteken a haris (Crex crex) is. Ide jár táplálkozni a fehér és a fekete gólya (Ciconia ciconia, Ciconia nigra) valamint békászó sas (Aquila pomarina).
 
 
 
Területhasználati mód, környezeti terhelés
Erdőbénye és Olaszliszka települési rendezési terve nem tartalmaz a területre vonatkozó előírásokat, beépítésre nem szánt területként jelzik.
A terület déli kitettségű oldalain szőlőt műveltek és művelnek még ma is. A védett területen határában művelt szőlőtáblák húzódnak, ahol növényvédelmi munkák is folynak. Az egykori parcellák határát jelző kőgarádok még ma is fellelhetők, és 1-2 egykori présház romjait is megtaláljuk. A romok környéki egykori kiskertekben Iris germanica tövek maradtak, melyek a magyar nőszirommal esetlegesen hibridizálva, leronthatják annak genetikai állományát.
Az egykori szőlők helyén kialakult sztyepprétek időnként leégnek, melyet a környék cserjéseinek égetési kárai is mutatnak.
A sztyeprétek kb. harmada erősen cserjésedik és egy parcellában rosszul növő energiafűz telepítés is van.
A terület vízmosásaiban és északi peremén nem üzemtervezett vegyes erdők találhatók, melyekben az erdei fenyő és az akác terjed.
Üzemtervezett erdő nem található a területen.
A terület vadgazdálkodója a 659110. sz. FTVK (Szerencs Rákóczi út 89. 3900), mely 2 magaslest, szórót és vadföldet is fenntart a területen. Szórók közelében erős gyomosodás tapasztalható.
Bányaművelés és kijelölt bányatelek nincs a területen, de légvonalban 3-500 m-re felhagyott, míg a műút túloldalán működő bánya található.
 
 
 
Natura 2000-es jelölő élőhelyek:
 • Pannon cseres-tölgyesek 91M0
 • Szubkontinentális peripannon cserjések 40A0
 • Szubpannon sztyeppék 6240
 
 
 
Natura 2000-es jelölő faj:
 • magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica)
 
 
 
Egyéb Natura 2000-es fajok:
 • Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
 • Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
 
 
 
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Pályázatok elbírálásánál előnyt, többlet kifizetést, vagy plusz pontot jelent a Natura 2000 terület a következő jogszabályokban található támogatási jogcímek esetén:
 • 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 gyepterületek (rét, legelő) földhasználói 38 euró/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet kötelező érvényű előírásainak betartásáért.)
 • 5/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 • 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 • 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (Ezen jogcím esetében a támogatás igénybevételére jogosult területek meghatározásában is az egyik fontos szempont, hogy az adott terület a Natura 2000 hálózat része.)
 • 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
 • 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőkörnyezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók 40-200 euro/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a jóváhagyott erdőtervében meghatározott feladatok elvégzéséért.)
 • 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • (Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott Natura 2000 területegységre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.)
 
 
 
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
 • A szubpannon sztyeppéken, valamint a szubkontinentális peripannon cserjéseken a magyar nőszirom és egyéb védett sztyeppfajok állományát veszélyeztető mértékű cserjésedés esetén kismértékű, szelektív cserjeirtás végzendő a molyhostölgy (Quercus pubescens) és a házi berkenye (Sorbus domestica) egyedek, valamint a törpemandulás cserjések meghagyásával. A területen megjelenő akác esetleg egyéb invázív növényfaj egyedei eltávolítandók.
 • A szubpannon sztyeppéken a fenti szelektív cserjeirtást 3-4 évente októberben kézi módszerrel történő kaszálással is ki lehet egészíteni.
 • A magyar nőszirom esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.
 
 
 
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül:
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
 • A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 • Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
 • A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet
 • A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 96/2011. (X. 17.) VM rendelet
 • A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
 • A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
 • A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet
 • A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
 • A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
 • A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet
 
 
Információkérés és kaszálás-bejelentés
A Natura2000 területek esetén a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: 48/506-000; Fax: 48/506-001,
e-mail: info.anp@t-online.hu,
honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu
 
 
 
 
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel:46/517-302; Fax: 46/517-399
e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu,
honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
 
 
 
Kapcsolódó linkek:
 
www.natura2000.hu
www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
www.mvh.gov.hu
jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149028.617506
 
 
   
 
2021. 11. 04. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás