magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Egyéb védelmi kategóriák » Natura2000 » Natura 2000 területek fenntartási tervei » Elfogadott tervek » HUBN20075 Sárospataki Mandulás
HUBN20075 Sárospataki Mandulás
 
HUBN20075 SÁROSPATAKI MANDULÁS – kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
 
A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve
INNEN (PDF formátum) letölthető.
 
 
 
A HUBN20075 Sárospataki Mandulás Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészített, rövid tájékoztató kiadvány innen letölthető.
 
 
Érintett település
 • Sárospatak
 
 
 
Érintett helyrajzi számok
0769/1, 0770, 0771/2, 0771/3, 0771/6
 
 
 
A terület térképi lehatárolása
 
 
 
 
 
Természeti adottságok, természeti értékek
A Bélbaltavári felszín szigetszerű tagja, egy kiterjedtebb lávaár roncsának tekinthető sárospataki Mandulás, mely a Kistáj Kataszter szerint a Bodrogköz része.
Az alig 150 m magas domb alapkőzete Baskói Andezit Formációhoz sorolt savanyú piroxénandezit, melyen barna erdőtalaj alakult ki.
Klímáját és éghajlatát tekintve a terület inkább a Tokaji-hegyhez hasonlóan mérsékelten meleg-mérsékelten száraz, szubkontinentális erős pannon hatással. Az évi napfénytartam 1900 óra, az évi középhőmérséklet 9,7-9,9 °C. Évente 600-630 mm csapadékra lehet számítani.
A területen vízfolyás és forrás nincs.
Az egykori bányászat során két kisebb barlangra is fény derült.
A helyi védettség alatt is álló terület (24/2007. számú (X.1.) Képv. Test. Rend) – mely alig 30 méterrel magasodik a környezete fölé – kopárain fajgazdag lejtősztyepp-rétet (6240) őriz. Ezek a vegetációtípusok Tokaj-Hegyalja egykori növényzetének maradványai, mely a dombtetőt fedő sziklás, sekély talajrétegnek köszönheti fennmaradását, ahol nem volt érdemes szőlőt telepíteni. Ide szorultak vissza a környező szántóföldi művelés elől a síksági részek sztyepfajai is.
Jellegzetesek a sztyeprétben a hegyi- és a leánykökörcsin (P. montana, P. grandis), a macskahere (Phlomis tuberosa), hosszúlevelű- és a csinos árvalányhaj (Stipa tirsa és S. pulcherrima).
Nagy egyedszámban él itt a selymes boglárka (Ranunculus illyricus), de megtalálható a magyar kőhúr (Minuartia frutescens) is. A névadó ültetett mandulafáknak mára csak 1-2 képviselője maradt csak fenn.
A hegylábi kökényes cserjésben él a ritka Natura 2000-es jelölőfaj a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax).
A cserjésekben fészkelő madárvilágból kiemelendő tövisszúró gébics (Lanius collurio) és a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) előfordulása.
 
 
 
Területhasználati mód, környezeti terhelés
A terület sekély talaja és köves-sziklás jellege miatt nem alkalmas művelésre. Rajta üzemtervezett erdő nem található. A Mandulásba hatalmas tájsebet vájt az egykori kőbánya, melyet a XX. század közepén nyitottak, majd felhagyás után lőtérként hasznosították. A bánya épületei még ma is a bányaudvarban vannak. A területen lefektetett bányatelek található.
A domb lábánál számos szemétlerakást találunk, valamint a cserjésekben elhullott állati tetemeket, melyek valószínűleg a közeli állatmenhelyről származnak.
A domb szoknya részén ma is kisparcellás szőlő és gyümölcstermesztés folyik, és nem kizárt, hogy a tetőt legeltették is.
A csúcs közelében álló kereszt zarándokhely.
A domb mai vegetációját leginkább a cserjésedés, a tüzek és az akácosodás veszélyezteti.
 
 
 
Natura 2000-es jelölő élőhelyek:
 • Szubpannon sztyeppék 6240
 • Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 6190
 
 
 
Egyéb Natura 2000-es élőhelyek
 • Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)(*fontos orchidea-lelőhelyei) 6210
 • Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0
 
 
 
Egyéb Natura 2000-es fajok:
 • leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)
 • sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)
 
 
 
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Pályázatok elbírálásánál előnyt, többlet kifizetést, vagy plusz pontot jelent a Natura 2000 terület a következő jogszabályokban található támogatási jogcímek esetén:
 • 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 gyepterületek (rét, legelő) földhasználói 38 euró/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet kötelező érvényű előírásainak betartásáért.)
 • 5/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 • 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 • 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (Ezen jogcím esetében a támogatás igénybevételére jogosult területek meghatározásában is az egyik fontos szempont, hogy az adott terület a Natura 2000 hálózat része.)
 • 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
 • 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőkörnyezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók 40-200 euro/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a jóváhagyott erdőtervében meghatározott feladatok elvégzéséért.)
 • 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • (Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott Natura 2000 területegységre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.)
 
 
 
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
 • A szubpannon sztyepprétek és a bennük élő védett fajok populációinak és élőhelyeinek megőrzése, fenntartása.
 • A szubpannon sztyeppéken, a védett sztyeppfajok állományát veszélyeztető mértékű cserjésedés esetén kismértékű, szelektív cserjeirtás végzendő a védett cserjefajok meghagyásával.
 • A területen megjelenő akác, esetleg egyéb idegenhonos növényfajok egyedei eltávolítása, a terület helyreállítása.
 • A szubpannon sztyeppéken a cserjésedés megakadályozása céljából pásztorló, vagy szakaszolt legeltetés megszervezése.
 • Az antropogén hatásra kialakuló tűzesetek megelőzése.
 • A tájkép és az élőhely megváltoztatásával, rongálásával járó tevékenységek és területhasználat megakadályozása.
 • A védett és jelölő fajok populációdinamikai vizsgálata.
 
 
 
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül:
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
 • A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 • A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
 • A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
 • A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet
 
 
 
Információkérés és kaszálás-bejelentés
A Natura2000 területek esetén a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: 48/506-000; Fax: 48/506-001,
e-mail: info.anp@t-online.hu,
honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu
 
 
 
 
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel:46/517-302; Fax: 46/517-399
e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu,
honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
 
 
 
Kapcsolódó linkek:
 
www.natura2000.hu
www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
www.mvh.gov.hu
jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149028.617506
 
 
   
 
2021. 11. 04. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás