magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Egyéb védelmi kategóriák » Natura2000 » Natura 2000 területek fenntartási tervei » Elfogadott tervek » HUAN21007 Bózsva-patak
HUAN21007 Bózsva-patak
 
HUAN21007 BÓZSVA-PATAK – különleges természetmegőrzési terület
 
A Bózsva-patak (HUAN21007) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve
INNEN (PDF formátum) letölthető.
 
Érintett települések
Érintett helyrajzi számok
A terület térképi lehatárolása
Természeti adottságok, természeti értékek
Területhasználati mód, környezeti terhelés
Natura 2000-es jelölő élőhelyek
Egyéb Natura 2000-es élőhelyek
Natura 2000-es jelölő fajok
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül
A HUAN21007 Bózsva-patak Natura 2000 terület fenntartási terve
Információkérés és kaszálás-bejelentés
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
Kapcsolódó linkek
 
 
A HUAN21007 Bózsva-patak Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészített, rövid tájékoztató kiadvány innen letölthető.
 
 
Érintett települések
 • Alsóregmec
 • Bózsva
 • Füzérradvány
 • Kovácsvágás
 • Mikóháza
 • Nagyhuta
 • Nyíri
 • Pálháza
 • Vilyvitány
 
 
 
Érintett helyrajzi számok
A teljes helyrajzi szám lista az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben olvasható.
 
 
 
 
A terület térképi lehatárolása
 
 
 
 
 
Természeti adottságok, természeti értékek
A terület Magyarország földrajzi kistájainak (KIRÁLY et al. 2008.) besorolása szerint a Hegyközi-dombság része. A völgy teljes területét folyó menti üledék borítja, rajta öntéstalajok jellemzőek., a mélyben riolittufa található, néhány helyen andezit kibukkanással. A Bózsva-patak medencéjét a Milic-hegycsoport, a Központi-Zemplén határolja és tágas kapuval nyílik a Bodrog síkjára. Vízgyűjtője 380km2, vízhozama 0,54-0,69m3/sec.
Az éghajlatot az Alföld és a Kárpátok közelsége, az északi nyitottság határozza meg. A napsugárzás évi összege – a legalacsonyabb országos értékek között – 1900 óra alatt marad. Az évi középhőmérséklet 9°C, melynél csak a zárt hegyvidékek hűvösebbek. Az évi csapadékátlag 600–650 mm, ami jelentős szélsőségeket takar. Egész évben dominál a Kárpátok hűvösebb levegőjét hozó északi szél.
Összességében a község éghajlata nedves kontinentális, hosszú nyárral és hideg téllel.
A medence-jellegű terület potenciális növényzete kocsánytalan tölgyes, azonban ez mára teljesen megsemmisült. A dombhátak szárazabb területei fátlan legelők, míg a völgytalpakon nedves réteket, magaskórósokat és bokorfüzeseket találunk.
A 70-es években végzett mederszabályozás, csatornásítás nagy pusztítást végzett a Bózsva-patak élővilágában. A kanyarok már megindult újjászületése a régi élővilág visszatérésének esélyét adja meg. Nagy tömegben élnek bolharákok (Gammarus spp.), de a folyami rák (Astacus astacus) méretes példányai is előkerülnek. A kanyarok függőlegesen leszakadó partfalába vájt költőüregben neveli fiókáit a jégmadár (Alcedo atthis), a növényzet sűrűjében a berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis). Rendszeresen megfigyelhető tőkés réce (Anas platyrhynchos). Éjszaka, de akár már szürkületkor is, a víz felszíne felett mozgó rovarokra bajuszos- (Myotis mystacinus), hegyesorrú- (Myotis oxygnathus), korai- (Nyctalus noctula), közönséges- (Myotis myotis), törpe- (Pipistrellus pipistrellus) és vízi denevér (Myotis daubentonii) vadászik.
A fátlan vegetációból a szürke- és haloványaszat (Cirsium canum és C. oleraceum) dominálta gyepek és magassásosok emelhetők ki. A láp- és mocsárrétek egyéb védett fajoknak is otthont adnak pl. szibériai nőszirom (Iris sibirica), bánsági sás (Carex buekii) stb. valamint élőhelyet biztosítanak zempléni futrinka (Carabus zawadskii) és a haris (Crex crex) számára is. Patakkisérő ligeterdők és bokorfüzesek aljnövényzetében jellemző az erdélyi csillagvirág (Scilla kladnii).
A láprétek közül legértékesebbek talán a vérfüves rétek, melyeken az őszi vérfüvet tápnövényként használó jelölőfaj, a vérfű-boglárkalepke hernyója is él. Csak hernyóként él a virágzati fejecskében, a bebábozódáshoz – hangyaboglárka lévén – speciális hangyafajok bolyaiba kell kerülnie, ahol hangyák gondozzák.
A tiszta vizű patakban szép egyedszámmal előfordul a tiszai ingola (Eudontomyzon danfordii) és a Petényi-márna (Barbus meridionalis petenyii).
A területhez délen tartozik egy nagyobb erdőtömb, ahol a patak felé lejtő völgytalpi bükkösöben, gyertyánosokban jellegzetes az ikrás fogasír (Dentaria glandulosa), a nagy völgycsillag (Astrantia major), valamint a mészkerülő erdőfoltokban a korpafüvek (Lycopodium clavatum és a Huperzia selago).
 
 
 
Területhasználati mód, környezeti terhelés
A site 2/3-a üzemtervezett erdő, főleg az Északerdő Zrt. vagyonkezelésében áll.
A területen 3 vadásztársaság van jelen:.Északerdő VT, 659620 FTVK, 659410 FTVK.
A terület háromnegyed része érzékeny természeti terület, és kb. 50%-a ex lege védett láp. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésében van kb. 40 ha. Az értékes harisos élőhelyként is szolgáló gyepek egy részét MTÉT és AKG előírásoknak megfelelően kaszálják. Problémát jelent a becserjésedés, a túltartott vadállomány túrása, valamint a völgy teljes szakaszán az inváziós növények – elsősorban a Solidago spp. – jelenléte.
A területen bánya és lefektetett bányatelek nem található.
 
 
 
Natura 2000-es jelölő élőhelyek:
 • Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6430
 • Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0
 • Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510
 
 
 
Egyéb Natura 2000-es élőhelyek
 • Pannon cseres-tölgyesek 91M0
 • Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 91G0
 
 
 
Natura 2000-es jelölő fajok:
 • vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius),
 • nagy tűzlepke (Lycaena dispar),
 • zempléni futrinka (Carabus zawadszkii),
 • szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus),
 • halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus),
 • petényi márna (Barbus meridionalis),
 • ingola (Eudontomyzon spp.),
 • vöröshasú unka (Bombina bombina),
 • sárgahasú unka (Bombina variegata),
 • európai vidra (Lutra lutra)
 
 
 
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Pályázatok elbírálásánál előnyt, többlet kifizetést, vagy plusz pontot jelent a Natura 2000 terület a következő jogszabályokban található támogatási jogcímek esetén:
 • 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 gyepterületek (rét, legelő) földhasználói 38 euró/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet kötelező érvényű előírásainak betartásáért.)
 • 5/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 • 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 • 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (Ezen jogcím esetében a támogatás igénybevételére jogosult területek meghatározásában is az egyik fontos szempont, hogy az adott terület a Natura 2000 hálózat része.)
 • 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
 • 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőkörnyezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók 40-200 euro/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a jóváhagyott erdőtervében meghatározott feladatok elvégzéséért.)
 • 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • (Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott Natura 2000 területegységre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.)
 
 
 
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
 • A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok – vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius), zempléni futrinka (Carabus zawadszkii), tiszai ingola (Eudontomyzon danfordii), Petényi-márna (Barbus meridionalis petenyii) – és egyéb védett fajok, valamint jelölő és egyéb érzékeny élőhelytípusok (Sík- és dombvidéki kaszálórétek 6510, hidrofil magaskórós szegélytársulások 6430) kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
 • A sík- és dombvidéki kaszálóréteken évenkénti kaszálás végzése szükséges, illetve a degradálódott állományokban ezt szükség esetén szelektív cserjeirtás előzze meg.
 • A kaszálóréteken és az üde, tápanyagban gazdag magaskórósokban a terjedő idegenhonos aranyvesszők (Solidago spp.), és esetleg megjelenő egyéb invázív növényfajok állományai visszaszorítandók.
 • A Petényi-márna és a tiszai ingola állományainak fennmaradása érdekében természetközeli állapotú, gyorsabb folyású szakaszok fenntartása szükséges, amelyeken a hosszirányú átjárhatóság biztosított. Szintén szükséges a vízfolyások menti kísérő fás vegetáció fennmaradása, a kisvízi meder szélén is. Ahol ez hiányzik, ott őshonos fajokból (elsősorban füzekből, mézgás égerből) álló ligetet szükséges felnőni hagyni, szükség esetén telepíteni. Az értékes halállományok növekedése érdekében a telepített pisztrángállományok visszaszorítása szükséges. Haltelepítés csak indokolt esetben végezhető, s akkor is csak őshonos, a víztérre jellemző halfajok alkalmazásával.
 • A zempléni futrinka állományainak fennmaradása érdekében a szegélyzónák (bokros erdőszegélyek, magaskórósok) megőrzése szükséges.
 • A vérfű hangyaboglárka állományok fennmaradása érdekében a vérfüves üde gyepek kaszálással történő fenntartása szükséges. A kaszálást ezeken a gyepeken legalább részben szükséges nyár végéig kitolni, vagy a gyep egy részét kaszálatlanul kell hagyni.
 • A prioritás élvező fajok esetében szükséges az állományváltozások monitorozása.
 
 
 
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül:
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
 • A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 • Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
 • A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet
 • A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 96/2011. (X. 17.) VM rendelet
 • A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
 • A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
 • A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 • A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
 • A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
 • A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet
 
 
 
Információkérés és kaszálás-bejelentés
A Natura2000 területek esetén a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: 48/506-000; Fax: 48/506-001,
e-mail: info.anp@t-online.hu,
honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu
 
 
 
 
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel:46/517-302; Fax: 46/517-399
e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu,
honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
 
 
 
Kapcsolódó linkek:
 
www.natura2000.hu
www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
www.mvh.gov.hu
jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149028.617506
 
 
   
 
2021. 11. 04. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás