magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Egyéb védelmi kategóriák » Natura2000 » Natura 2000 területek fenntartási tervei » Elfogadott tervek » HUBN20093 Bózsvai Temető-alja
HUBN20093 Bózsvai Temető-alja
 
HUBN20093 BÓZSVAI TEMETŐ-ALJA – kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
 
A Bózsvai Temető-alja (HUBN20093) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve
INNEN (PDF formátum) letölthető.
 
 
 
A HUBN20093 Bózsvai Temető-alja Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészített, rövid tájékoztató kiadvány innen letölthető.
 
 
Érintett település
 • Bózsva
 
 
 
Érintett helyrajzi számok
06, 07, 08
 
 
 
A terület térképi lehatárolása
 
 
 
 
 
Természeti adottságok, természeti értékek
A terület Magyarország földrajzi kistájainak besorolása szerint a Hegyközi-dombság része.
Az éghajlatot az Alföld és a Kárpátok közelsége, az északi nyitottság határozza meg. A napsugárzás évi összege, a legalacsonyabb országos értékek között, 1900 óra alatt marad. Az évi középhőmérséklet 9 °C, melynél csak a zárt hegyvidékek hűvösebbek. Az évi csapadékátlag 600–650 mm, ami jelentős szélsőségeket takar. Egész évben dominál a Kárpátok hűvösebb levegőjét hozó északi szél.
Összességében a község éghajlata nedves kontinentális, hosszú nyárral és hideg téllel
A terület alapkőzete riolit és rátelepült folyó menti üledék.
A medence-jellegű terület potenciális növényzete kocsánytalan tölgyes, azonban ez mára teljesen megsemmisült. A dombhátak szárazabb területei fátlan legelők, míg a völgytalpakon nedves réteket, magaskórósokat és bokorfüzeseket találunk.
A 70-es években végzett mederszabályozás, csatornásítás nagy pusztítást végzett a Bózsva-patak élővilágában. A kanyarok már megindult újjászületése a régi élővilág visszatérésének esélyét adja meg. Nagy tömegben élnek bolharákok (Gammarus spp.) és folyami rák (Astacus astacus) méretes példányai is előkerülnek. A kanyarok függőlegesen leszakadó partfalába vájt költőüregben neveli fiókáit a jégmadár (Alcedo atthis), a növényzet sűrűjében a berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis). Rendszeresen megfigyelhető tőkés réce (Anas platyrhynchos). Éjszaka, de akár már szürkületkor is, a víz felszíne felett mozgó rovarokra bajuszos (Myotis mystacinus), hegyesorrú (Myotis blythi), korai (Nyctalus noctula), közönséges (Myotis myotis), vízi (Myotis daubentonii) és törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) vadászik. További a területre jellemző értékes fajok (D jelzésű Natura 2000-es fajok) a sárgahasú unka (Bombina variegata) és a vidra (Lutra lutra).
A fátlan vegetációból az aszatfajok (Cirsium canum , C. palustre és C. oleraceum) dominálta gyepek és magassásosok emelhetők ki, melyekben gyakoriak a különböző ujjaskosborok.
A láprétek közül legértékesebbek talán a vérfüves rétek, melyeken az őszi vérfüvet tápnövényként használó jelölőfaj a vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) hernyója is él. Csak hernyóként él a virágzati fejecskében a bebábozódáshoz speciális hangyafajok bolyaiba kell kerülnie, ahol a hangyák gondozzák. A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) szintén értékes lepkefaj a területen.
A láprétek és mocsárrétek egyéb védett fajoknak is otthont adnak pl. szibériai nőszirom (Iris sibirica).
 
 
 
Területhasználati mód, környezeti terhelés
A területen 1 vadásztársaság van jelen: 659410 FTVK.
A terület teljes mértékben érzékeny természeti terület is
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésében nincs terület. Az értékes haris élőhelyként is szolgáló gyepek egy részét az MTÉT és AKG előírásoknak megfelelően kaszálják. Problémát jelent a becserjésedés, a túltartott vad túrása, valamint a völgy teljes szakaszán az inváziós növények, elsősorban a Solidago spp.
A területen üzemtervezett erdő, bánya és lefektetett bányatelek nem található.
 
 
 
Natura 2000-es jelölő élőhelyek:
 • Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510
 • Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6430
 • Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0
 
 
 
Natura 2000-es jelölő faj:
 • vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius),
 
 
 
Egyéb Natura 2000-es fajok:
 • nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
 • sárgahasú unka (Bombina variegata)
 • európai vidra (Lutra lutra)
 
 
 
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Pályázatok elbírálásánál előnyt, többlet kifizetést, vagy plusz pontot jelent a Natura 2000 terület a következő jogszabályokban található támogatási jogcímek esetén:
 • 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 gyepterületek (rét, legelő) földhasználói 38 euró/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet kötelező érvényű előírásainak betartásáért.)
 • 5/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 • 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 • 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (Ezen jogcím esetében a támogatás igénybevételére jogosult területek meghatározásában is az egyik fontos szempont, hogy az adott terület a Natura 2000 hálózat része.)
 • 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
 • 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőkörnyezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók 40-200 euro/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a jóváhagyott erdőtervében meghatározott feladatok elvégzéséért.)
 • 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • (Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott Natura 2000 területegységre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.)
 
 
 
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
 • A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű faj - vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) – és egyéb védett fajok, valamint jelölő és egyéb érzékeny élőhelytípusok (sík- és dombvidéki kaszálórétek (6510), hidrofil magaskórós szegélytársulások (6430) és patakmenti ligeterdők) kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
 • A sík- és dombvidéki kaszálórétek megőrzése céljából évenkénti kaszálást szükséges végezni, illetve a degradálódott állományokban ezt szükség esetén szelektív cserjeirtás előzze meg.
 • A kaszálóréteken és az üde, tápanyagban gazdag magaskórósokban a terjedő idegenhonos aranyvessző (Solidago spp.) és esetlegesen megjelenő egyéb invazív növényfajok állományai visszaszorítandók.
 • A vérfű hangyaboglárka állományok fennmaradása érdekében a vérfüves üde gyepek kaszálással történő fenntartása szükséges. A kaszálást ezeken a gyepeken legalább részben ki szükséges tolni nyár végéig, vagy a gyep egy részét kaszálatlanul szükséges hagyni.
 • A vérfű hangyaboglárka esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.
 
 
 
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül:
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
 • A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 • Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
 • A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet
 • A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 96/2011. (X. 17.) VM rendelet
 • A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
 • A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
 • A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
 • A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet
 
 
Információkérés és kaszálás-bejelentés
A Natura2000 területek esetén a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: 48/506-000; Fax: 48/506-001,
e-mail: info.anp@t-online.hu,
honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu
 
 
 
 
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel:46/517-302; Fax: 46/517-399
e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu,
honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
 
 
Kapcsolódó linkek:
 
www.natura2000.hu
www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
www.mvh.gov.hu
jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149028.617506
 
 
   
 
2021. 11. 04. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás